×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

Araştırma-Geliştirme Politikası

  • Araştırma ve geliştirme çıktılarını nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmek.
  • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek.
  • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

Toplumsal Katkı Politikası

  • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek.
  • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak.
  • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak.

Yönetim Politikası

  • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yükseköğretim kurumu olmak.
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla aidiyet duygusu geliştirerek, kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.
  • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek.
  • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı sürdürülebilir bir yükseköğretim kurumu olmak.